Συνέντευξη με γιατρό του “Σωτηρία”

Η Μερόπη Μανταίου, γιατρός στο Γ.Ν. “Σωτηρία” περιγράφει την κατάσταση και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν

Συνέντευξη με τη Μερόπη Μανταίου, γιατρό του νοσοκομείου.
πηγή: ΟΕΝΓΕ

Δεν υπάρ­χει ση­μα­ντι­κό­τε­ρο πράγ­μα αυτή τη στιγ­μή από το να δοθεί ο λόγος στους αν­θρώ­πους που δί­νουν τη μάχη στα νο­σο­κο­μεία. Στους για­τρούς, τους νο­ση­λευ­τές και όλο το υπό­λοι­πο προ­σω­πι­κό, που ήταν και συ­νε­χί­ζουν να είναι αντι­μέ­τω­ποι με την υπο­κρι­σία των εκά­στο­τε κυ­βερ­νή­σε­ων που έχουν οδη­γή­σει το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας σε ένα τέλμα. Η Με­ρό­πη Μα­νταί­ου, για­τρός στο «Σω­τη­ρία», στο οποίο χθες δεν υπήρ­χαν καν μά­σκες για το προ­σω­πι­κό, μας μί­λη­σε για την τρα­γι­κή κα­τά­στα­ση που επι­κρα­τεί στα νο­σο­κο­μεία. Μια κα­τά­στα­ση για την οποία υπάρ­χει από­λυ­τη σιωπή από την πλειο­ψη­φία των με­γά­λων και συ­στη­μι­κών ΜΜΕ. Τα όσα πε­ρι­γρά­φει είναι απί­στευ­τα:

-Πεί­τε μας δυο λόγια για την κα­τά­στα­ση που επι­κρα­τεί αυτή τη στιγ­μή στο “Σω­τη­ρία”.

Αυτή τη στιγ­μή νο­ση­λεύ­ο­νται 31 έξω από τις Μο­νά­δες σε κρε­βά­τια αρ­νη­τι­κής πί­ε­σης αλλά και σε κα­νο­νι­κά κρε­βά­τια και 17 δια­σω­λη­νω­μέ­νοι στις δύο Μο­νά­δες που έχει το νο­σο­κο­μείο. Το πρό­γραμ­μα είναι να γίνει όλο το νο­σο­κο­μείο για κο­ρω­νο­ϊό. Να πά­ψου­νε δη­λα­δή να βλέ­πουν τα υπό­λοι­πα πνευ­μο­νο­λο­γι­κά, ήδη οι πα­θο­λό­γοι δεν εφη­με­ρεύ­ου­νε, οι καρ­διο­λό­γοι δεν εφη­με­ρεύ­ου­νε και το πλάνο είναι να με­τα­τρέ­ψου­νε όλες τις κλί­νες σε κλί­νες κο­ρω­νοϊ­ού. Αυτό θα γίνει και στο Ατ­τι­κό, αυτό είναι και το πλάνο. Όμως σε όλα αυτά εί­μα­στε αθω­ρά­κι­στοι! Αυτά που λένε για προ­σλή­ψεις δεν είναι αλή­θεια. Έχου­νε γίνει τέσ­σε­ρις προ­σλή­ψεις για­τρών οι οποί­ες ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες απ’ το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, τις είχαν δια­κό­ψει γι’ αυτό το λόγο, και τώρα τις ξα­να­κά­νουν άρον άρον φέρ­νο­ντας τέσ­σε­ρις για­τρούς στα επεί­γο­ντα. Και τί­πο­τε άλλο! Έχου­νε φέρει με με­τα­κι­νή­σεις από άλλες κλι­νι­κές, από άλλα νο­σο­κο­μεία, εί­κο­σι άτομα υπό­λοι­πο προ­σω­πι­κό νο­ση­λευ­τι­κό, που πάλι δεν επαρ­κεί, γιατί είναι ανεκ­παί­δευ­το. Δεν μπο­ρεί να βά­λεις ένα νο­ση­λευ­τή να δου­λέ­ψει στα επεί­γο­ντα χωρίς να έχει εμπει­ρία ή να δου­λέ­ψει στις Μο­νά­δες Εντα­τι­κής Θε­ρα­πεί­ας (ΜΕΘ). Όλα αυτά είναι μπα­λώ­μα­τα.

-Στις ΜΕΘ ποιες είναι οι συν­θή­κες αυτή τη στιγ­μή;

Μέχρι τώρα έχου­με τε­ρά­στιες ελ­λεί­ψεις. Νέοι για­τροί, του­λά­χι­στον στους πνευ­μο­νο­λό­γους, δεν υπάρ­χουν, γιατί με­τα­να­στεύ­ουν όλοι, φεύ­γουν ολό­κλη­ρα έτη της ια­τρι­κής στο εξω­τε­ρι­κό. Εμείς, δη­λα­δή, στη δική μας κλι­νι­κή, έχου­με έναν πνευ­μο­νο­λό­γο και δύο πα­θο­λό­γους και τρεις νε­α­ρούς ει­δι­κευό­με­νους για­τρούς. Όλοι οι υπό­λοι­ποι εί­μα­στε εξη­ντά­ρη­δες και πα­ρό­μοια είναι η κα­τά­στα­ση σε όλες τις κλι­νι­κές. Το ΕΣΥ έχει γε­ρά­σει, δεν έχει αντι­κα­τα­στα­θεί. Μπα­λώ­νου­νε απλώς τρύ­πες. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είχε μπα­λώ­σει και αυτός τρύ­πες δεν είχε κάνει επαρ­κείς προ­σλή­ψεις. Δεν υπάρ­χει πρω­το­βάθ­μια πε­ρί­θαλ­ψη κα­θό­λου! Δεν έχου­νε γίνει προ­σλή­ψεις. Παλιά πή­γαι­νες στον οι­κο­γε­νεια­κό για­τρό, πλέον είναι ελά­χι­στοι, αυτό είναι γνω­στό. Εί­μα­στε αθω­ρά­κι­στοι τε­λεί­ως σαν τη Λομ­βαρ­δία.

-Τα προ­λη­πτι­κά μέτρα για το προ­σω­πι­κό θε­ω­ρη­τι­κά ποια είναι;

Είναι μια ει­δι­κή στολή από τον Πα­γκό­σμιο Ορ­γα­νι­σμό Υγεί­ας (ΠΟΥ) και εφάρ­μο­σαν οι Κι­νέ­ζοι. Αυτός είναι κα­λύ­πτρα για τα μάτια, είναι μάσκα FPP2 και FPP3 (υψη­λής προ­στα­σί­ας δη­λα­δή) που την Πα­ρα­σκευή το πρωί δεν υπήρ­χα­νε. Την Πέμ­πτη το βράδυ στεί­λα­νε ει­σα­γω­γές τρία πε­ρι­στα­τι­κά που ήτανε ύπο­πτα. Αυτά τα ύπο­πτα τα αντι­με­τω­πί­ζεις, όπως αντι­με­τω­πί­ζεις και τα κα­νο­νι­κά. Ζή­τη­σα μά­σκες υψη­λής προ­στα­σί­ας και δεν είχε! Πήρα τη­λέ­φω­νο τη διευ­θύ­ντρια ια­τρι­κής υπη­ρε­σί­ας και δε μου απά­ντη­σε. Γύρω στις 11:30 πήρα τη­λέ­φω­νο τη διοι­κή­τρια, αφού την έψα­χνα από τις 10:00, η οποία με δια­βε­βαί­ω­σε ότι θα το φρο­ντί­σει, αλλά το πρωί που πήγα στην κλι­νι­κή δεν υπήρ­χα­νε μά­σκες. Έτσι, έγινε και το δη­μο­σιο­ποι­ή­σα­με και βγή­κα­με στα κα­νά­λια.

-Αυτή η κα­ταγ­γε­λία ανα­πα­ρά­χθη­κε πολύ και στα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης.

Εγώ την έκανα επι­κοι­νω­νώ­ντας με τον Πα­πα­νι­κο­λά­ου. Έτσι με τα πολλά, μας έφε­ραν το με­ση­μέ­ρι, όταν είχα φύγει εγώ μετά τις 15:00, 140 μά­σκες. Να συ­νε­χί­σω, υπάρ­χει και ει­δι­κή στολή που είναι αδιά­βρο­χη ολό­σω­μη, πο­δο­νά­ρια, πα­πού­τσια ψηλά αδιά­βρο­χα σα σα­κού­λες που μπαί­νου­νε στα πόδια. Η προ­στα­σία στο κε­φά­λι για να κα­τα­λά­βεις, είναι η προ­στα­σία για τον ίδιο το για­τρό ή τον υγειο­νο­μι­κό που κάνει τον έλεγ­χο. Η υπό­λοι­πη προ­στα­σία είναι για τη δια­σπο­ρά. Πρέ­πει να ντύ­νε­σαι και να γδύ­νε­σαι με ει­δι­κό τρόπο, να έχεις δύο ζευ­γά­ρια γά­ντια. Και πρέ­πει φυ­σι­κά αυτά τα ρούχα να τα αλ­λά­ζεις σε κάθε άρ­ρω­στο, πράγ­μα φυ­σι­κά που δε γί­νε­ται. Εμάς ας πούμε στην κλι­νι­κή μας, είχε φυ­λά­ξει η προϊ­στα­μέ­νη μας από παλιά από το Σαρς κάτι στο­λές και έχου­με. Δεν υπάρ­χου­νε, λοι­πόν, στο­λές και δεν υπάρ­χουν και μά­σκες. Και τι κά­νου­νε οι πο­νη­ροί του ΕΟΔΥ και ο κύ­ριος Τσιό­δρας; Στέλ­νου­νε οδη­γί­ες αλ­λαγ­μέ­νες. Ότι δε χρειά­ζο­νται οι μά­σκες υψη­λής προ­στα­σί­ας και φτά­νου­νε οι απλές χει­ρουρ­γι­κές! Όχι απλώς ψέμα. Είναι αναί­σχυ­ντο αυτό. Αυτό είναι σκάν­δα­λο! Αυτό πρέ­πει να το­νι­στεί. Επί­σης δεν έχει γίνει κάτι για τα πο­δο­νά­ρια. Τα πο­δο­νά­ρια είναι για να μη δια­σπεί­ρεις με τα πόδια σου τον ιό, και μας λένε ότι αρκεί να ψε­κά­ζεις το κάτω μέρος των πα­που­τσιών με ένα απλό αντι­ση­πτι­κό. Κι όμως δεν αρκεί! Γιατί δεν εί­μα­στε κρέας για κα­νό­νια. Γί­νε­ται διαρ­κώς αυτή η κα­τά­στα­ση αλα­λούμ, όπου φο­βά­ται ο ένας, φο­βά­ται και ο άλλος. Μια αδειά­ζουν τη μία κλι­νι­κή, μια αδειά­ζουν την άλλη κλι­νι­κή και προ­σω­πι­κό δεν έχει να δου­λέ­ψει καμία.

Το υπάρ­χον προ­σω­πι­κό σε τι κα­τά­στα­ση βρί­σκε­ται;

Είναι δια­λυ­μέ­νο! Δεν είναι μόνο οι για­τροί που είναι γε­ρα­σμέ­νοι, είναι και οι νο­ση­λευ­τές το ίδιο. Εί­μα­στε ακόμη στην αρχή και προ­φα­νώς όλοι κά­νουν το σταυ­ρό τους να μη γί­νου­με εδώ πέρα Λομ­βαρ­δία. Γιατί και στη Λομ­βαρ­δία δεν έγινε τυ­χαία αυτό που έγινε. Για να φτά­σουν σε αυτή την κα­τά­στα­ση, από το 2010 μέχρι τώρα έχουν χάσει εβδο­μή­ντα χι­λιά­δες κρε­βά­τια. Τα έχει κλεί­σει η Λέγκα του Βορρά. Τα έχει κλεί­σει ο φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός. Έτσι έφτα­σαν οι Ιτα­λοί σε αυτή την κα­τά­στα­ση και πα­ρα­κα­λά­με να μη γί­νου­με Ιτα­λοί.

-Αυτή τη στιγ­μή το βα­σι­κό πράγ­μα που χρειά­ζο­νται τα νο­σο­κο­μεία τι είναι;

Προ­σω­πι­κό και εξο­πλι­σμό. Τε­λεία. Αυτό χρειά­ζο­νται. Για­τροί, νο­ση­λευ­τές και τραυ­μα­τιο­φο­ρείς. Για να κα­τα­λά­βεις το «Σω­τη­ρία» έχει μια ει­δι­κή κα­τα­νο­μή που μια κλι­νι­κή μπο­ρεί να απέ­χει ένα χι­λιό­με­τρο από την πύλη. Για να βά­λεις κά­ποιον ασθε­νή μέσα, δεν αρκεί να τον βά­λεις σε ασαν­σέρ, αλλά πρέ­πει να τον βά­λεις σε ασθε­νο­φό­ρο για να τον πας σε μια κλι­νι­κή που μπο­ρεί να είναι πιο μα­κριά. Εχθές στη βάρ­διά μου τη βρα­δι­νή, εί­χα­με μόνο ένα ασθε­νο­φό­ρο που κου­βά­λα­γε αυ­τούς τους ασθε­νείς. Ξέ­ρεις τι ση­μαί­νει αυτό; Ότι μπο­ρεί να μπήκε κά­ποιος με κο­ρω­νο­ϊό και μετά να μπήκε κά­ποιος που δεν είχε και να κόλ­λη­σε. Δη­λα­δή, με ένα ασθε­νο­φό­ρο, μπο­ρεί να αντα­πε­ξέλ­θει νο­σο­κο­μείο που αυτή τη στιγ­μή νο­ση­λεύ­ει τα 2/3 των πε­ρι­στα­τι­κών του κο­ρω­νοϊ­ού της Ελ­λά­δας; Επο­μέ­νως, μας έχου­νε κρέας για τα κα­νό­νια και έχει αρ­χί­σει και αγριεύ­ει ο κό­σμος.

-Έχου­νε βγει ανα­κοι­νώ­σεις, έχουν γίνει και πα­ρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας. Ποιος είναι ο κα­λύ­τε­ρος τρό­πος αντί­δρα­σης αυτή τη στιγ­μή;

Εγώ νο­μί­ζω ότι πρέ­πει να αντι­δρά­σου­με και να δη­λώ­σου­με ότι αρ­νιό­μα­στε σε αυτές τις συν­θή­κες να δου­λέ­ψου­με. Και να ακου­στεί αυτό, πράγ­μα πάρα πολύ δύ­σκο­λο γιατί ελέγ­χου­νε τα ΜΜΕ. Ακόμα και να μι­λή­σου­με εμείς δε θα μας ακού­σουν. Δε θα μας αφή­σου­νε να φτά­σου­με. Δεν έχου­με συ­νει­δη­το­ποι­ή­σει ακόμη τι μας συμ­βαί­νει. Παρ’ όλα αυτά η κα­ταγ­γε­λία για τις μά­σκες ακού­στη­κε και χά­ρη­κα πολύ, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ σο­βα­ρό. Είναι το μισό πρό­βλη­μα ακρι­βώς. Όσοι έχουν πρό­σβα­ση και επαφή με τα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης πρέ­πει να δί­νουν την ει­κό­να των υγειο­νο­μι­κών. Εγώ αυτό πι­στεύω. Το κυ­ριό­τε­ρο πρό­βλη­μα της Ελ­λά­δας είναι η γή­ραν­ση. Το γε­ρα­σμέ­νο ΕΣΥ. Αυτοί δεν κά­νου­νε τί­πο­τα για να το ανα­νε­ώ­σου­νε γιατί δεν το θέ­λου­νε. Είναι απλό. Ήδη τώρα ακού­στη­κε, αλλά δεν είναι επι­βε­βαιω­μέ­νο, ότι έχου­νε μη­χα­νή­μα­τα που θα βγά­ζου­νε τη διά­γνω­ση πιο γρή­γο­ρα, αλλά δε θα γίνει κάτι πι­στεύω γιατί όλα τα δια­γνω­στι­κά τεστ δό­θη­καν σε ιδω­τι­κά δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα.

-Μια εκτί­μη­ση για το διά­στη­μα που ανοί­γε­ται μπρο­στά μας;

Δεν εί­μα­στε ακόμη στην κο­ρυ­φή. Και επί­σης, χωρίς να λέω κάτι πρω­τό­τυ­πο, είναι βέ­βαιο ότι υπο­ε­κτι­μού­νται τα κρού­σμα­τα. Ότι είναι του­λά­χι­στον τρι­πλά­σια-τε­τρα­πλά­σια από αυτά που λένε. Αυτό είναι βέ­βαιο. Στο νο­σο­κο­μείο μου αν έρ­θεις εσύ που είσαι νέος και έχεις πυ­ρε­τό, αλλά δεν έχεις ούτε δύ­σπνοια, ούτε είναι πε­ρα­σμέ­νο το οξυ­γό­νο σου, δε σου γί­νε­ται τεστ. Η συμ­βου­λή είναι να κά­τσεις σπίτι σου κα­ρα­ντί­να.

-Έτσι φαί­νο­νται τόσο λίγα και τα κρού­σμα­τα του κο­ρω­νοϊ­ού.

Γι αυτό φαί­νο­νται λίγα, είναι ξε­κά­θα­ρο τι γί­νε­ται. Και μά­λι­στα δεν το κρύ­βου­νε, το κά­νου­νε γιατί «δε μας χρη­σι­μεύ­ει σε κάτι». Πώς δε χρη­σι­μεύ­ει σε κάτι; Αυτοί φο­βού­νται, πρώ­τον τον πα­νι­κό, δεύ­τε­ρον το πο­λι­τι­κό κό­στος και τρί­τον την κα­τάρ­ρευ­ση του ΕΣΥ. Αυτό φο­βού­νται. Το οποίο ΕΣΥ ήταν έτοι­μο να κα­ταρ­ρεύ­σει με μια απλή γρίπη. Όχι με αυτό το πράγ­μα… Τέσ­σε­ρις προ­σλή­ψεις κά­να­νε στο νο­σο­κο­μείο ανα­φο­ράς. Τέσ­σε­ρις! Και με­τα­κι­νή­σα­νε και κά­ποιους για­τρούς μέσα απ’ το πα­νε­πι­στή­μιο. Τί­πο­τα άλλο δεν κά­να­νε. Στις 2000 προ­σλή­ψεις που είχαν ανα­κοι­νώ­σει, δεν υπήρ­χε ούτε μία πρό­σλη­ψη για­τρού. Και επει­δή ει­πώ­θη­κε αυτό στην τη­λε­ό­ρα­ση ανα­γκά­στη­καν να κά­νουν κά­ποιες δη­λώ­σεις ότι θα προ­σλά­βου­νε για­τρούς. Ξαφ­νι­κά εί­πα­νε για 100 για­τρούς, οι οποί­οι είναι και πάλι ψύλ­λοι στα άχυρα. Μι­λά­με ότι το ΕΣΥ έχει ελ­λεί­ψεις της τάξης των 10.000. Και εμείς στο νο­σο­κο­μείο έπρε­πε να έχου­με 150 ει­δι­κευό­με­νους και έχου­με 30! Για να κα­τα­λά­βεις για τι μι­λά­με. Και όλοι μας οι νέοι για­τροί, όλο το σφρί­γος της ια­τρι­κής, γιατί έχου­με κα­λούς για­τρούς, είναι στην Ευ­ρώ­πη. Όλοι. Πάνω από 12.000 για­τροί έχου­νε φύγει.

-Πώς σχο­λιά­ζε­τε τα πα­λα­μά­κια στα μπαλ­κό­νια που πα­ρό­τρυ­νε τον κόσμο η Μα­ρέ­βα Μη­τσο­τά­κη και πολλά κυ­βερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη;

Δεν εί­μα­στε ήρωες, δε θέ­λου­με πα­λα­μά­κια. Εί­μα­στε ερ­γα­ζό­με­νοι και θέ­λου­με να αμοι­βό­μα­στε αξιο­πρε­πώς. Τί­πο­τα άλλο.